Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. 
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa przy ul. 16-go Stycznia 6 w Końskich - tel: 797-160-957 działa na podstawie:

1) Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. 2015 poz. 332 z późn. zm.);
2) Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm. );
3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 1390);
4) Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. 2015r. poz.163 z późn. zm.);
5) Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich;
6) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską
w Końskich;
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską w Końskich;
8) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie uchwaloną przez Radę Miejska w Końskich;
9) Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich (Zarządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.);
10) Regulaminu placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, w godzinach od 9.00 do 17.00, natomiast w ferie zimowe i letnie w godz. od 7.30 do 15.30. Do każdej świetlicy uczęszcza po 30 wychowanków. Dzieci i młodzież przyjmuje się na: prośbę rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek szkoły, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego lub decyzji Sądu. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, dobrowolny, chyba, że do placówki dziecko skieruje Sąd. Wychowankowie mają zapewniony codzienny posiłek w formie suchego prowiantu oraz napoju. Podczas pobytu w placówce dzieci mogą skorzystać
m.in.: z pomocy wychowawców w nauce i odrabianiu lekcji, brać udział w zajęciach ogólnorozwojowych (plastycznych, technicznych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych) oraz psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, rozwijać uzdolnienia i hobby. Wychowawcy służą także pomocą pedagogiczną rodzicom/opiekunom prawnym.


Prawa i obowiązki wychowanków placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa


1) Każde dziecko ma prawo do:
- ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
- właściwie zorganizowanej opieki,
- swobody wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem praw innych,
- opieki wychowawcy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem.
2) Każde dziecko zobowiązane jest do:
- przestrzegania regulaminu organizacyjnego placówki,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- współpracy w procesie wychowania,
- dbałości o wspólne dobro i porządek w placówce,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
- stosowanie się do poleceń wychowawców placówki.

Artykuły

 • Projekt socjalny pt.: „Z sercem dla seniora” 29.05.2023r.

  W placówce dn. 29.05.2023r. odbyły się kolejne działania projektu pt.: „Z sercem dla seniora” realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich. Tym razem było to spotkanie z psychologiem i zajęcia dotyczące relacji dziadkowie-wnukowie. Wychowankowie uczestniczyli w warsztatach, a następnie w zajęciach plastyczno – manualnych. Wykonali pięknie prace, na których uwiecznili swoje babcie i swoich dziadków. Nie zabrakło także wspólnej zabawy, prezentów i słodkiego poczęstunku.

  Czytaj Więcej o: Projekt socjalny pt.: „Z sercem dla seniora” 29.05.2023r.
 • Projekt socjalny pt.: „Z sercem dla seniora” 17.05.2023r. w Placówce Wsparcia Dziennego

                 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich zorganizowali projekt socjalny pt.: „Z sercem dla seniora”, którego realizacja odbyła się dn. 17 maja 2023r.
  w Placówce wsparcia dziennego w Końskich. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej do PWD oraz seniorów – uczestników Domu Dziennego Pobytu przy M-GOPS  w Końskich. Uczestnikami projektu były osoby zamieszkujące na terenie obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie.  Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, oraz wzbudzanie empatii i szacunku do osób starszych w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie wśród młodego pokolenia podobszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie.

  Czytaj Więcej o: Projekt socjalny pt.: „Z sercem dla seniora” 17.05.2023r. w Placówce Wsparcia Dziennego
 • Tegoroczne ferie zimowe upłynęły pod hasłem zabawy, uśmiechu i wspaniałych atrakcji

  Po zmaganiach szkolnych rozpoczęliśmy ferie zimowe. Na ten moment nasi wychowankowie czekali bardzo niecierpliwie, dlatego postanowiliśmy czas wolny od nauki spędzić ciekawie i bez nudy. Podczas ferii w placówce każdy dzień był inny, jeden sportowy, drugi filmowo-teatralny, trzeci pod hasłem „Ukochane planszówki”, kolejne bajkowe, plastyczne, techniczne, muzyczne, turniejowe, dzień owoców, dzień hot-dogów i zdrowego pożywienia. Nie zabrakło także zajęć komputerowych, zabaw z goglami VR oraz zajęć z nowo zakupionym sprzętem sportowych. Niewątpliwą atrakcją był także biwak. Nie zabrakło na nim szalonych zabaw, dyskoteki, wyjścia na lodowisko, „zimowego meczu piłki nożnej” i smażenia kiełbasek. Każdy dzień dostarczał nowych wrażeń i niespodzianek. Z naładowanymi akumulatorami wracamy do szkoły !

  Czytaj Więcej o: Tegoroczne ferie zimowe upłynęły pod hasłem zabawy, uśmiechu i wspaniałych atrakcji
 • Uroczysta Wigilia 2022

  Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, na który czekamy i przeżywamy go uroczyście. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach wigilijnych: wykonywały ozdoby świąteczne, łańcuchy choinkowe oraz stroiki. W dzień naszej Wigilii w całej świetlicy panowała radosna, ożywiona atmosfera. Świąteczne dekoracje oraz dzieci w galowych strojach wprowadzały nastrój oczekiwania na wyjątkowe wydarzenie. O wyznaczonej godzinie w sali zebrały się wszystkie dzieci, personel placówki oraz zaproszeni goście. Burmistrzowie MiG Końskie oraz Pani Dyrektor M-GOPS w Końskich złożyli dzieciakom i pracownikom najlepsze bożonarodzeniowe życzenia. Wychowankowie przygotowali program artystyczny. Recytowały wiersze, śpiewały kolędy i pastorałki. Wszyscy podzielili się opłatkiem, a następnie wspólnie zjedli tradycyjne wigilijne potrawy. Punktem kulminacyjnym było rozdanie świątecznych paczek z upominkami.

  Czytaj Więcej o: Uroczysta Wigilia 2022