Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Stypendia i Zasiłki Szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Końskie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych regulują przepisy:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2020r., poz. 111 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.),
 • Uchwała Nr XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Końskie" (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017r., poz. 2259).

I. Charakter pomocy materialnej.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a) stypendium szkolne;
b) zasiłek szkolny.

II. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Końskie:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium Szkolne

Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a. Kryteria

Przyznanie stypendium szkolnego uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch kryteriów:

1) sytuacyjnego - stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;

2) dochodowego - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tj. od 1 stycznia 2022 r. – kwota 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 319 i 1578), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art.19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2020r. poz. 517), w art.7a ust.2 ustawy z dnia 2 września 1994r. oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 619), w art. 5a ust.2 ustawy z dnia 31 maja 1996r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019r. poz. 1168), w art. 10a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2020r. poz.684) oraz w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

8) świadczenia pieniężnego,o którym mowa w art. 8a ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019r. poz. 1598);

9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art.31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1171 oraz z 2020r. poz. 568 i 695).

b. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
b) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art.90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

c. Wymagane dokumenty o przyznanie stypendium szkolnego

I. wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego;

II. zaświadczenie ze szkoły;

III. dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek tj. z miesiąca sierpnia danego roku :

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów netto z tytułu zatrudnienia;
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 4. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, fundusz alimentacyjny lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 5. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 6. Dokument potwierdzający wysokość świadczonych alimentów na rzecz innych osób - wyrok sądu oraz przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy;
 7. Zaświadczenie lub decyzja o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł;
 8. Dowód opłacenia składki KRUS III kwartał danego roku;
 9. Zaświadczenie KRUS o zasiłku chorobowym;
 10. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych):
          a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie                           opodatkowania ;
          b. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w roku                         poprzednim. ;
          c. dowód opłacenia składek w ZUS za rok poprzedni. ; 
 11. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej:
           a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie                            opodatkowania ;
           b. dowód opłacenia składek w ZUS za miesiąc sierpień danego roku ;
           c. decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej ;
           d. oświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc sierpień danego roku ;
 12. W przypadku renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku rehabilitacyjnego - decyzja, odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych oświadczeń
 13. Dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 14. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku posiadania takiego przez któregokolwiek z członków rodziny;
 15. Inne (np.: świadectwo pracy, postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, zaświadczenie z PCPR o otrzymywanych świadczeniach, dokumenty potwierdzające inne periodycznie uzyskiwane dochody np. z najmu).

d. Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

e. Wysokość stypendium szkolnego.

1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, ustala się miesięczną wysokość stypendium szkolnego:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200,00 zł netto – od 80 % do 200 % kwoty, o której mowa w pkt. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200,00 zł do 400,00 zł netto – od 80 % do 180 % kwoty, o której mowa w pkt. 1;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 400 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu – od 80 % do 160 % kwoty, o której mowa w pkt. 1.

f. Formy stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:

a) zakupu podręczników, lektur i opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, programów edukacyjnych
i komputerowych oraz innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, plecaków i toreb sportowych, stroju i obuwia sportowego, stroju na basen oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych tj. zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe, artystyczne, zajęcia na basenie, rozwijanie zainteresowań i inne,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach, wyjściach (wyjazdach) do kina, teatru, muzeum lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

e) zakupu sprzętu komputerowego, części do komputera wraz z materiałem eksploatacyjnym służących uczniom do celów edukacyjnych, instrumentów muzycznych;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych;

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w tym : zakwaterowanie w bursie, internacie, domu studenta, na stancji, pokrycia kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych , o których mowa w art 90 d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe.

Zasiłek szkolny

Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a. Podmioty uprawnione.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub wychowankowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w tym w szczególności:

1) klęski żywiołowej (pożaru, zalania lub innego żywiołu),

2) nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych,

3) śmierci jednego lub dwojga rodziców lub opiekunów prawnych,

4) innych szczególnych i uzasadnionych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia (np. utraty mienia tj. podręczników, wyposażenia szkolnego, sprzętu komputerowego i innego związanego z edukacją).

b. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
b) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art.90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowe.

c. Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

d. Wysokość zasiłku szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

e. Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

f. Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku .

Miejsce złożenia wniosku o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22

pokój nr 42 i nr 43 tel. 41-372-79-20 wew. 129 lub 115

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w szczególności: o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar miasta i gminy Końskie.

Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Artykuły

 • Informacja dot. realizacji stypendium szkolnego

  Z powodu wprowadzenia z dniem 20 marca 2020r. stanu epidemii w Polsce, spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie i życie Państwa oraz naszych pracowników, ograniczona została bezpośrednia obsługa mieszkańców w tut. Ośrodku.
   W związku z powyższym, aby zrealizować przyznane stypendium szkolne prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • należy przygotować faktury i rachunki odrębnie dla każdego ucznia, na którego wydano decyzję przyznającą stypendium szkolne, obejmujące wydatki kwalifikowane do wysokości przyznanego stypendium szkolnego,

  • faktury i rachunki powinny być wystawione imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia,

  • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków (stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów),

  • ważne, aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu lub/i imienną pieczątką sprzedawcy z podpisem na fakturze czy rachunku),

  • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury/rachunku, w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży, nazwę zakupionego artykułu, pieczątka sklepu/ imienna pieczątka sprzedawcy, 

  • wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego są:
  - zakup podręczników, lektur i opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, programów edukacyjnych i komputerowych oraz innych pomocy edukacyjnych,
  - zakup przyborów i pomocy szkolnych (tj. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, itp.), plecaków i toreb sportowych, stroju i obuwia sportowego (tj. dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna), stroju na basen (tj. strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie) oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę (tj. zakup stroju galowego, mundurka szkolnego - wymagane potwierdzenie przez szkołę),
  - opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych tj. zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe, artystyczne, zajęcia na basenie, rozwijanie zainteresowań i inne,
  - opłaty za udział w wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach, wyjściach (wyjazdach) do kina, teatru, muzeum lub innych imprezach organizowanych przez szkołę (wymagane pisemne zaświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia),
  - zakup sprzętu komputerowego (tj. komputer stacjonarny, laptop, notebook, tabletu, pendrive), części do komputera wraz z materiałem eksploatacyjnym służących uczniom do celów edukacyjnych (tj. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, kamery internetowe, również papier do drukarki, tusz/toner), zakup instrumentów muzycznych.

  • nie refundowane będą wydatki o charakterze nieedukacyjnym m.in.:
  - odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),
  - stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,
  - meble (np. regały na książki, biurko, lampka na biurko, stojaki na płyty, szafy),
  - sprzęt rehabilitacyjny,
  - wkładki ortopedyczne,
  - okulary korekcyjne,
  - śpiwory, namioty,
  - obozy i zimowiska rekreacyjne.

  W celu przedłożenia rachunków/faktur prosimy o kontakt telefoniczny
  z pracownikami M-GOPS w Końskich:
  41 372-79-20 wew. 115 lub wew. 129

  Czytaj Więcej o: Informacja dot. realizacji stypendium szkolnego