Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Usługi opiekuńcze, sąsiedzkie i SUO

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych  przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić - art. 50 ust.1,2,3 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku ( Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) Pomoc w formie usług opiekuńczych polega na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz w miarę  możliwości zapewnianiu kontaktów    z otoczeniem.

Pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej. Osobie starszej, która posiada rodzinę  opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja.

Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego dostosowany do jego możliwości oraz uzgodniony z podopiecznym i jego rodziną.

Usługi opiekuńcze wykonują pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich zatrudnieni na umowę o pracę, od poniedziałku do piatku      w godzinach od 7:30 do 15:30  z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz w okresie pobytu  świadczeniobiorcy w placówkach Ochrony Zdrowia      i innych placówkach zapewniających całodobową opiekę.

 

Usługi sąsiedzkie

Z usług sąsiedzkich może skorzystać osoba samotna, która z powodu  wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.

Zgodnie z przepisami za osobę samotną uznaje się osobę, która:

- Prowadzi gospodarstwo domowe samotnie,

- Nie znajduje się w związku małżeńskim,

- Nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Z usług sąsiedzkich mogą korzystać także te osoby, których rodzina, w tym wspólnie zamieszkujący małżonek, zstępni i wstępni, nie mogą zaoferować takiego wsparcia. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielegnacyjną przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz  w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Świadczeniem usług sąsiedzkich mogą zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

- Ukończyły 18 rok życia,

- Nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,

- Nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,

-Posiadają zaświadczenie z medycyny pracy, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,

- Zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,

- Przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- Zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Osoby świadczące usługi sąsiedzkie będą zatrudnione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich na umowę cywilno-prawną. 

 

Tryb udzielania pomocy w formie usług opiekunczych, usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich  bądź specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania:

 • telefonicznie bądź
 • listownie

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie w przypadku zleconej przez lekarza pielęgnacji.

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich bądź specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Pracownik socjalny w przeciągu 14 dni roboczych odwiedza środowisko wnioskodawcy i wszczyna postępowanie administracyjne.

Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi, chyba że postępowanie wymaga więcej czasu wtedy strona zostaje zawiadomiona o innym terminie zakończenia sprawy.

 

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu netto osoby lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do aktualnie obowiazujacego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art.8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej.

Zgodnie z Uchwałą  NR LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 listopada  2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w MGOPS Końskie ( Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023 r., poz. 4466 ) :

 - cena 1 godziny usług opiekuńczych  wynosi 33,28  zł.

-   cena 1 godziny   usług sąsiedzkich  stanowi równowartość wysokości minimalnej    stawki godzinowej ustalonej przez Radę Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U z 2022 poz.2207 z poźn.zm.)

 od dnia  1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. - wynosi 27,70  zł.

 od dnia  1 lipca  2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - wynosi 28,10  zł

-  cena 1 godziny specjalistycznych usług sąsiedzkich  wynosi 80,00  zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze  wnoszona jest na rachunek bankowy M-GOPS w Końskich przez podopiecznych lub osoby przez nie upoważnione w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni pod rygorem ściągania należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

I USŁUGI SĄSIEDZKIE:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wg. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usług

Osób samotnie gospodarujących

Osób w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % - 160 %

20 %

25 %

powyżej 160 % - 260 %

50 %

55 %

powyżej 260 % - 320 %

80 %

85 %

powyżej 320 %

100 %

100 %

 

ZWOLNIENIA OD OPŁAT:

Osoby korzystające z usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być częściowo zwolnione od opłat w przypadku, gdy:

 1. osiągną wiek 90 lat – 60 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 2. odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz udokumentowane wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i leczeniem spowodowałyby obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie poniżej ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 50 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 3. są osobami samotnymi, nieposiadającymi osób zobowiązanych do alimentacji, których dochód nie przekracza 250 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 40 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 4. ponoszona jest opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę – 50 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 5. występuje konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym przynajmniej jedną przewlekle chorą – 50% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 6. występuje konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług, tj. usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich lub  specjalistycznych usług opiekuńczych – 50% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych,
 7. wystąpiło zdarzenie losowe – 90 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług.

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.


Organizowanie i świadczenie usług  opiera się o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901 ze zm. ),
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w brzmieniu nadanym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 395).

 

WAŻNE!

Przed wystąpieniem o udzielenie wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, osoba powinna wykorzystać wszystkie możliwości i uprawnienia, jakie stwarzają jej przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 7) i przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a w przypadku dziecka także ustawy o systemie oświaty (art. 71 b ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5).

 

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 w/w Rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności tj.: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywania kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;

  b) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu leków lub zamawiania leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

  c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;

  d) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania (tj. w mieszkaniu osoby chorej) i jego najbliższym otoczeniu.
M-GOPS w Końskich zatrudnia bezpośrednio osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby posiadają kwalifikacje określone w § 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznawanie świadczenia pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawnego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego.

Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych z wymienionym rodzajem usług,
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  o ile osoba takie posiada.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług oraz miesięczną odpłatność za usługi i termin jej wnoszenia.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 ze zm.) w brzmieniu nadanym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2023r. poz. 395).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę 
i zależna od:

 • dochodu  osoby lub rodziny korzystającej z usług,
 • wysokości stawki godzinowej za usługi / zobacz aktualnie obowiązujący cennik usług/ zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
 • ilości godzin świadczonych usług.

Zarządzeniem Nr 27/2023 dnia 14 grudnia 2023 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w sprawie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w M-GOPS w Końskich ustalona jest odpłatność:

 1. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:
 • pielęgniarkę w kwocie 70,00 zł,
 • rehabilitanta w kwocie 100,00 zł,
 • terapeutę zajęciowego w kwocie 70,00 zł,
 • logopedę w kwocie 80,00 zł,
 • pedagog w kwocie 80,00 zł.
 1. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm i z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:
 • psychologa w kwocie 100,00 zł,
 • rehabilitanta w kwocie 100,00 zł,
 • terapeutę zajęciowego w kwocie 70,00 zł,
 • logopedę w kwocie 80,00 zł,
 • pedagog w kwocie 80,00 zł.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % - 220 %

1,5 %

3,5 %

powyżej 220 % - 250 %

10 %

15 %

powyżej 250 % - 300 %

15 %

25 %

powyżej 300 % - 400 %

30 %

45 %

powyżej 400 % - 500 %

50 %

65 %

powyżej 500 % - 600 %

75 %

85 %

powyżej 600 %

100 %

100 %

ZWOLNIENIA OD OPŁAT:

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być częściowo zwolnione od opłat w przypadku, gdy:

 1. osiągną wiek 90 lat – 50 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 2. odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz udokumentowane wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i leczeniem spowodowałyby obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie poniżej ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 45 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 3. są osobami samotnymi, nieposiadającymi osób zobowiązanych do alimentacji, których dochód nie przekracza 250 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 35 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 4. są osobami samotnymi, nieposiadającymi osób zobowiązanych do alimentacji, których dochód nie przekracza 350 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 20 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 5. ponoszona jest opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 6. występuje konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym przynajmniej jedną przewlekle chorą – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 7. występuje konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług, tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych,
 8. wystąpiło zdarzenie losowe - 70% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Końskich dot. usług opiekuńczych:

Link do uchwały nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Link do uchwały nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Link do uchwały nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Link do uchwały nr XLIX/458/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Link do uchwały nr LXIII/573/2023
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.