Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawowym celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także:
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,

Ważne! Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Także jego wysokość nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkom rodzin przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:
- na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe,
- na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny ustalany jest wyłącznie na wniosek. Wynika to z art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy może składać przez cały rok.
Ważne! Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
To jedyna sytuacja, kiedy zasiłek pielęgnacyjny może zostać przyznany za miesiące sprzed złożenia wniosku. Należy jednak pamiętać o trzymiesięcznym terminie od dnia wydania orzeczenia.
W przeciwieństwie do zasiłku rodzinnego prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest ustalane na dany okres zasiłkowy, a na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Wniosek wraz z dokumentami i załącznikami należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.