Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Pomoc jest kierowana zatem głównie do studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz bezrobotnych.
„Świadczenie rodzicielskie” wynosi 1 000 zł netto miesięcznie. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Wówczas pomoc otrzymuje się z wyrównaniem do momentu urodzenia. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku.
Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego uzależniony jest od ilości urodzonych podczas jednego porodu dzieci i wynosi:
1) 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczków;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięcioraczków i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Ważne! Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu.
Świadczenie wliczane jest jednak do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia rodzinne np. zasiłek rodzinny, o zasiłki z pomocy społecznej czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Osoby uprawnione do otrzymania „Świadczenia rodzicielskiego” wymienia ustawa o świadczeniach rodzinnych. O świadczenie to mogą ubiegać się matka lub ojciec dziecka, a w określonych przypadkach rodzic adopcyjny, opiekun faktyczny, rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). W pierwszej kolejności świadczenie przysługuje matce. Ojciec otrzyma pieniądze, jeżeli matka skróci okres pobierania świadczenia po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Kolejnymi przypadkami, kiedy prawo do świadczenia może przejąć ojciec, jest śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę.
Ze wsparcia nie mogą korzystać osoby otrzymujące zasiłek macierzyński.
Uwaga! Jeżeli jedno z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi nie otrzyma świadczenia rodzicielskiego.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia, a ponadto załączenie :
1. Z tytułu objęcia dziecka opieką przez opiekuna faktycznego - oświadczenia o dacie objęcia dziecka opieką oraz zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka ze wskazaniem daty wystąpienia o przysposobienie dziecka i daty urodzenia dziecka,
2. Z tytułu przysposobienia - prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
3. Z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej - prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
4. Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.