Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Program Rodzina 500+

Menu dla: Program Rodzina 500+

Na podstawie  ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2021 poz. 1981)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich nie obsługuje programu „Rodzina 500 plus”.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ”500+” na kolejny okres zasiłkowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – należy składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną .

MGOPS w Końskich zajmuje się tylko sprawami dotyczącymi nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz sprawami w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do 31 maja 2022r.

 Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy przysługuje:
1. Matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3. Opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4. Dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ust. 1 ustawy), jeżeli:
1. Dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3. Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która – ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).
4. Członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne! Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Ważne! Brak wymogu ustalenia alimentów.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Inne ważne zmiany wprowadzone od 1 lipca 2019 r.
1. Wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.
2. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
3. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście, ale nie będzie to obligatoryjne. Nawet nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.
4. Nowelizacja ustawy wydłuża również – do 31 maja 2021 roku – pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że nie będzie się składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.
Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest jednak złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: zgodnie z art. 13 ust 4 pkt 3 ustawy do wniosku o świadczenie wychowawcze dołącza się odpowiednie (w nielicznych, indywidualnych przypadkach, w których dodatkowe dane/dokumenty w tym oświadczenia są niezbędne) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Uwaga! praktycznie wszystkie niezbędne informacje do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą zawarte we wniosku strony, organ właściwy będzie je weryfikował samodzielnie i dotyczy to danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g, ib oraz k ustawy (tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, oraz informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w celu weryfikacji warunku zamieszkiwania w Polsce).
Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
3. Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września 2019 r.).
Więcej informacji na temat Programu „Rodzina 500+”, możliwości złożenia wniosku oraz szczegółów dotyczących warunków przyznania świadczenia znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na portalu Obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924) – zwana „ustawą zmieniającą”.
3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177).