Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

WAŻNA INFORMACJA !!!

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 854).

Wyżej wymieniona ustawa uchyla art. 13 i 13a ustawy pomocowej, dotyczące przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Według przepisów przejściowych, świadczenie pieniężne będzie można przyznać za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 854)

          

 

 

 

 

            Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie przysługuje za zapewnienie łącznie zakwaterowania i wyżywienia.

 

WAŻNE!

            Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim,który przybył na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium RP i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Przedłużone świadczenie przysługuje:

1) pkt 1 i 2 – za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 – za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 – za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 – za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

            Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu lub gdy we wniosku o świadczenie podano nieprawdę.

            Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnienie pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

            Osoba składająca wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie składa również oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że:

  • dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
  • za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

            Składając wniosek osoba zobowiązana jest również podać datę przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podanie tej daty jest niezbędne do ustalenia okresu 120 dni, za które przysługuje świadczenie).

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

O  TERMINACH  SKŁADANIA  WNIOSKÓWW  TYM  DLA  OSÓB  I  PODMIOTÓW, KTÓRE  NIE  OTRZYMAŁY  ŚWIADCZENIA  ZA  ZAPEWNIENIE  ZAKWATEROWANIA    I  WYŻYWIENIA  OBYWATELI  UKRAINY  Z  POWODU  BRAKU  NUMERU  PESEL OBYWATELA  UKRAINY

 

 

            W dniu 1 lipca 2022 roku wszedł w życie art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), zgodnie z którym:

  • w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o  świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
  • powyższe wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o  świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
  • wniosek o  świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w cytowanej wyżej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

 

            Od 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKU  O  ŚWIADCZENIE  PIENIĘŻNE  ZA  ZAPEWNIENIE  ZAKWATEROWANIA  I  ŻYWIENIA  OBYWATELOM  UKRAINY

 

Okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

 

Termin złożenia wniosku o świadczenie

 

od 24.02.2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku Obywatel Ukrainy nie posiadał numeru PESEL

 

do 15 lipca 2022 roku

do 30 czerwca 2022 roku

 

do 31 lipca 2022 roku

od 1 lipca 2022 roku

miesiąc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem

 

 

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których  mowa wyżej pozostawia się bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 838 )

  • ustawa z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383)