Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

 1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.  o dodatkach mieszkaniowych

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XIII/118/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2004r., Nr 49, poz. 812)

- Uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/312/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021r., poz. 1702)

 1. Informacje ogólne dla klienta

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej.

Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaję się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku i doręcza wnioskodawcy.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest  na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany, doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.          

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10 -go dnia każdego miesiąca. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek przelewem na osobiste konto.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w terminie 14 dni  od daty otrzymania decyzji.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na powierzchnię normatywną lokalu mieszkalnego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji tzn. niższa niż 35,78 zł.

            W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego pracownik ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

            Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz od innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.         

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie sześciu miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

            Dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów wnioskodawca ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

 1. Kryteria i warunki udzielenia pomocy

Warunkiem  otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie łącznie trzech następujących przesłanek:

 1. Tytuł prawny

            Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

            Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

 1. Dochód

 

            Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo:

 • prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny,
 • albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

       Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył w gospodarstwie:

1)  jednoosobowym – 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 2 862,19

2) wieloosobowym – 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj.  2 146,64

 

       Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy                 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej od dnia  09 lutego 2024 r. wynosi: 7155,48.

 

            Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

            Do dochodu zalicza się:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

 

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140),

 

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 

– alimenty na rzecz dzieci,

 

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych  i obywatelskich,

 

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730),

 

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

 

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz świadczenia,  o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255 oraz z 2022 r. poz. 2461),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone na podstawie oświadczenia dotyczącego każdego członka rodziny.

 

       Od powyższych źródeł dochodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Dodatkowe informacje o dochodzie:

            Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniające nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, wyprowadziła się lub zmarła przed dniem złożenia wniosku.

            W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym.

            Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

            Wysokość dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy  z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osiąganego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ustala się, przyjmując dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Roczną wysokość przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje się jako czterokrotność przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

III. Powierzchnia

 

       Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

                        35m² - dla 1 osoby

                        40m² - dla 2 osób

                        45m² - dla3 osób

                        55m² - dla 4 osób

                        65m² - dla 5 osób

                        70m² - dla 6 osób

- w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m².

 

Dodatek  mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni  normatywnej o więcej niż:

            1)  30 %  albo

            2)  50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 % .

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 1. Wymagane dokumenty

 

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny (druk WNIOSEK do pobrania poniżej);

 

2) deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (druk DEKLARACJA do pobrania poniżej);

 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu (kserokopia) -                                        (jeden z niżej wymienionych - oryginał do wglądu):

 

 • umowa najmu/podnajmu,
 • przydział lokalu mieszkalnego,
 • akt notarialny,
 • umowa użyczenia,
 • umowa najmu lokalu socjalnego lub zamiennego,
 • w przypadku przyznania prawa do lokalu socjalnego - kopia wyroku sądu przyznającego prawo do lokalu oraz informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego wyrok o przyznaniu lokalu zamiennego lub socjalnego,
 • w przypadku przyznania prawa do lokalu zamiennego – dokument potwierdzający przyznanie prawa do lokalu zamiennego,
 • w przypadku otrzymania lokalu w spadku - postanowienie o nabyciu spadku oraz masie spadkowej lub zaświadczenie ze spółdzielni lub numer księgi wieczystej,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – dokument potwierdzający własność.

4) dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, tj.:

 

 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło  -  zaświadczenie zakładu pracy o dochodach (druk ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE do pobrania poniżej);
 • w przypadku osób osiągających dochody z prowadzonej działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub/i oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą o wysokości dochodów na podstawie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych (druk oświadczenie - ZASADY OGÓLNE do pobrania poniżej),

- na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego lub/i oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą                o formie prowadzonej działalności (druk oświadczenie - RYCZAŁT do pobrania poniżej);

 • w przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS zasiłek chorobowy, opiekuńczy, ojcowski, macierzyński itp. - zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłaconego świadczenia netto w deklarowanym okresie z wyszczególnionymi datami wypłat;
 • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne z ZUS: - odcinki emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym (dotyczy osób pobierających świadczenia z ZUS za pośrednictwem operatora pocztowego),

- oryginał zaświadczenia z ZUS o wysokości wypłaconej emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego obejmujące wypłatę w okresie deklarowanym (dotyczy osób pobierających świadczenia z ZUS na konto bankowe);

 • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne z KRUS-u, MSWiA, PZU:

- odcinki emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego z KRUS-u, MSWiA, PZU  obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym (dotyczy osób pobierających świadczenie za pośrednictwem operatora pocztowego),
- oryginał zaświadczenia z KRUS-u, MSWiA, PZU o wysokości wypłaconej emerytury/renty/ świadczenia przedemerytalnego (dotyczy osób pobierających świadczenia na konto bankowe);

 • w przypadku otrzymywania alimentów - dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów (np. wyrok alimentacyjny, odcinki przekazów pocztowych) lub/i oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów w okresie deklarowanym;
 • w przypadku pobierania alimentów za pośrednictwem komornika - zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w deklarowanym okresie;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • w przypadku osób zarejestrowanych bądź nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń (zasiłków dla bezrobotnych, stażów, szkoleń, stypendiów itp.) bądź o braku prawa do świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, oświadczenie o źródle utrzymania;
 • w przypadku studentów wyższych uczelni - zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego lub/i socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni;
 • w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywających praktyki zawodowe – zaświadczenie o wysokości wypłaconego wynagrodzenia za odbyte praktyki zawodowe,
 • w przypadku osób posiadających lub użytkujących gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.                     

 

5) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych wnioskodawca wypełnia wniosek, do którego dołącza:

 • akt własności lub/i inny dokument potwierdzający tytuł prawny,
 • decyzję w sprawie podatku od nieruchomości,
 • dane dot. zajmowanej powierzchni z rozpisaniem pomiarów poszczególnych pomieszczeń na oświadczeniu lub/ i plan budynku,
 • rachunki za wodę, śmieci, szambo/ścieki - z ostatniego okresu rozliczeniowego,
 • zaświadczenia o dochodach za okres 3 – ech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich zamieszkałych członków gospodarstwa domowego.

 

6) w przypadku prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z wypełnionym punktem dotyczącym prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,
 • kopia orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności przebywania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju oraz oświadczenie wnioskodawcy czy dołączone orzeczenie jest aktualne – dotyczy osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przed 22-10-2004 r.

 

            Ważne! W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały być wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów.

            Informujemy również, iż w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku                                        o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni.

            Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty na podstawie, których przyznano świadczenie przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

 

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:

 • wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu wydania decyzji,
 • nie są spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
 • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

           

          Szczegółowych informacji dot. dodatków mieszkaniowych udzielają pracownicy   Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich - Działu Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów szkolnych i KDR  pod numerem telefonu  41 372 79 20 wew. 115.