Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Karta Dużej Rodziny - ogólnopolska

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Znak Karty Dużej Rodziny, którym oznacza się miejsca oferujące zniżki dla posiadaczy Karty. Przedstawia rodziców z trójką dzieci.

1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1744 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz. 1956)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1454)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2022r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (Monitor Polski Dz. U. z dnia 23 luty 2022r., poz. 278)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

2. Informacje ogólne dla klienta

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”, lub

2) realizowanym przy użyciu:

a) oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub wskazanego w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw rodziny lub

b) publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa wart.19e ustawy z dnia 17lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji – zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

Prawo do posiadania Karty

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia określone w ustawie wymagania tzn. Karta przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończeniu nauki.

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE !

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł ją teraz wyświetlać w aplikacji mObywatel.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Postępowanie w sprawie przyznania Karty

 • Kartę przyznaje wójt, burmistrz oraz prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć w wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich.

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodzin tj. Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Wnioskowanie o wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Można zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę Karty Dużej Rodziny i korzystać wyłącznie z elektronicznej formy Karty. Ewentualne późniejsze wnioskowanie o domówienie tradycyjnej formy będzie podlegało opłacie.

Przyznanie dodatkowej – tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie elektronicznej.

Wniosek o domówienie tradycyjnej formy Karty do przyznanej już Karty elektronicznej podlega opłacie.

Osoby posiadające tradycyjną formę Karty nie muszą wnioskować o przyznanie formy elektronicznej, ponieważ aktywne Karty Dużej Rodziny od 9 czerwca 2021 roku będą mogły zostać wyświetlone w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel niezależnie od tego, w jakiej formie zostały przyznane.

Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

3. Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższejoświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejoświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1)  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.)

Termin na jaki przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończeniu nauk, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku cudzoziemców Karta jest przyznawana nie dłużej niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty do wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania jej duplikatu posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu.

W przypadku braku możliwości zwrotu Karty (karta została zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona) osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.

4. Opłaty

Wnioskowanie o wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Wnioskowanie o domówienie tradycyjnej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 10,00 zł za każdą kartę.
Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 15,00 zł .

Powyższe opłaty dokonuje się na rachunek:

MGOPS W KOŃSKICH
ul. Armii Krajowej nr 22
56 1240 4416 1111 0000 4966 7965

Miejsce złożenia wniosku i odbioru Karty Dużej Rodziny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22

pokój nr 42 tel. 41-372-79-20 wew. 129, wew. 115

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach.

 

Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu.

Jak wygląda Karta

Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm. Na karcie znajdują się następujące dane:

 • imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej,

 • numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL),

 • datę ważności Karty,

 • numer Karty,

 • skrót KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,

 • logo rodziny wielodzietnej,

 • zabezpieczenia przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Karta Dużej Rodziny - awersKarta Dużej Rodziny - rewers

 

Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł ją wyświetlać w aplikacji mObywatel.

Interfejs przedstawiający Kartę Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Karta elektroniczna zawiera także zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewnia członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

– dostosowuje Kartę do postępu technologicznego,
– rozszerza wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,
– spowodowała krótszy czas oczekiwania na Kartę – dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,
– wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

Objaśnienia:

Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

INFORMACJA

1) Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Ze zniżkami, jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, można zapoznać się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Podmioty, firmy i instytucje z terenu całej Polski, udzielające zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, można wyszukać na interaktywnej mapie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenia-kdr

2) Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".


Logo

Szczegółowych informacji dot. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich - Działu Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów szkolnych i KDR pod numerem telefonu 41 372 79 20 wew. 129.