Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dopełniając obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich reprezentowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
   kontakt: 26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22, tel. 41 372 79 20, email: mgops@mgops-konskie.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
   Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
   ul. Wrzosowa 15 lok. 1; 25-211 Kielce, email.: iod@czi24.pl
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. b, g RODO obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
   a) realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na M-GOPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez administratora pracowników wynikającej z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, rozliczeń z organami administracji państwowej oraz obsługi przez administratora świadczeniobiorców w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczącego świadczeń;
   b)realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez M-GOPS w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;
   c) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w celu przeprowadzenia rekrutacji w M-GOPS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
   d)przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, np. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji projektów, imprez, konkursów i zajęć organizowanych w M-GOPS, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w informacjach na temat tych imprez;
   e) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, np. w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, której dane dotyczą;
   f) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, np. w związku z obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych z obowiązkiem alimentacyjnym;
   g) niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych;
   h) wypełniania ustawowych zadań M-GOPS wynikających w szczególności z:
    • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
    • ustawy z dnia 2 stycznia 1965 r. Kodeks cywilny,
    • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych,
    • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
    • ustawy z dnia 2 9 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
    • ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
    • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ,
    • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
    • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
    • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
     ze środków publicznych,
    • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
    • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
    • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
    • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
    • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
    • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
    • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
    • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
    • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
    • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
    • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
    • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    • ustawy z dnia 13 czerwca z 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
    • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
    • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
    • ustawy z dnia 23 października 2018 r. o funduszu solidarnościowym,
    • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
    • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
    • ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
    • ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniachsłużących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacjąna rynku energii elektrycznej,
    • ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

i) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

j) realizacji prawnie uzasadnionego interesu instytucji, a w szczególności:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/

   5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi, na podstawie stosownych umów.
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
   7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.
   8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
   9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
   11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością udzielenia wnioskowanego świadczenia.
   12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.