Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Klub Integracji Społecznej

Podstawą działania Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach struktur Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich jest Uchwała Nr XXXIII/316/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 roku. Potrzeba powołania KIS wynikała z zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

Celem Klubu Integracji Społecznej jest readaptacja zawodowa, społeczna i rodzinna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego podejmowane przez Klub Integracji Społecznej zadania służą promowaniu aktywności społecznej, pomocy w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, minimalizowaniu skutków bezrobocia oraz przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Do zadań Klubu należy w szczególności:

- reintegracja społeczna i zawodowa;

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego;

- organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;

- opracowanie i realizacja programów pomocowych;

- prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększania aktywności społecznej oraz korzystania z dostępnej infrastruktury;

- integracja działań lokalnej społeczności;

- współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu;

- organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych.

 

Podejmowane przez Klub Integracji Społecznej działania realizowane są poprzez holistyczne podejście zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. Stąd możliwość skorzystania przez:

- uczestników Klubu Integracji Społecznej i podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich będących w trudnej sytuacji osobistej lub kryzysie z indywidualnych konsultacji udzielanych przez psychoterapeutę/interwenta kryzysowego;

- uczestników projektu „Zielone światło” będących w kryzysie z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z zajęć w ramach w/w projektu tj. poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez dwóch doradców psychologicznych, indywidualnych zajęć prowadzonych przez psychologa dziecięcego, indywidualnych zajęć specjalistycznych prowadzonych przez terapeutę rodzinnego oraz poradnictwa prawnego prowadzonego przez prawnika.

 

Gmina Końskie/ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w strukturach Klubu Integracji Społecznej od 2019 roku realizuje projekt partnerski pn. "Zielone światło"nr RPSW.09.02.01-26-0001/19. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9.0.0 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2.0 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmować będzie okres: od 01.05.2019 roku do 31.10.2021 roku.

 

Głównym celem projektu jest: zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie powiatu koneckiego w okresie od 01.05.2019r. do 31.10.2021r. Gmina Końskie/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest odpowiedzialny za realizację:

- Wsparcia rodziny w formie poszerzenia oferty Placówki Wsparcia Dziennego;

- Wsparcie dla rodzin w kryzysie z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

W ramach realizacji projektu „Zielone światło” w Placówce Wsparcia Dziennego w Końskich prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich prowadzone są działania będące formami wsparcia dla uczestników projektu tj.:

- utworzenie w Placówce Wsparcia Dziennego 10 miejsc interwencyjnych dla dzieci;

- opieka i zajęcia z wychowawcą zatrudnionym na etat w Placówce Wsparcia Dziennego;

- zajęcia turystyczno-rekreacyjne dla dzieci prowadzone przez pedagoga;

- zajęcia z socjoterapii dla dzieci prowadzone przez 2 socjoterapeutów;

- zajęcia komputerowe dla dzieci i rodziców/opiekunów prowadzone przez informatyka;

- zajęcia zdrowotno – korekcyjne dla dzieci prowadzone przez fizjoterapeutę;

- korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego prowadzone przez wolontariuszy ze szkoły ponadpodstawowej;

- indywidualne konsultacje z rodzinami prowadzone przez 3 asystentów rodzin oraz asystenta rodziny zatrudnionego na etat;

- zajęcia z poradnictwa psychologicznego prowadzone przez 2 doradców psychologicznych;

- zajęcia z edukacji rodzin prowadzone przez 2 pedagogów;

- zajęcia z terapii zajęciowej dla rodzin prowadzone przez pedagoga;

- zajęcia - grupy wsparcia dla rodzin w kryzysie prowadzone przez 2 pedagogów;

- mediacje dla rodzin w kryzysie prowadzone przez 2 mediatorów;

- indywidualne zajęcia z rodziną prowadzone przez psychologa dziecięcego;

- indywidualne zajęcia specjalistyczne z rodziną prowadzone przez terapeutę rodzinnego’

- poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika.

 

Wszystkie podejmowane działania prowadzone przez Klub Integracji Społecznej służą zatrzymaniu negatywnych tendencji społecznych, jakimi są: długotrwałe bezrobocie, wykluczenie społeczne, marginalizacja osób korzystających z pomocy społecznej oraz tworzenie kapitału społecznego, który będzie służył integracji i aktywizacji lokalnej wspólnoty mieszkańców Miasta i Gminy Końskie.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41-372-79-20 wew. 134

Artykuły