Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

"Za życiem"

zazyciem

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”

Przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – świadczenie „Za życiem”.

Krok po kroku:

1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia.

2. Skompletuj wymagane dokumenty.

3. Miejscem złożenia wniosku jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości.

4. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem” wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Urzędu może wymagać takiego dokumentu.

5. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

6. Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aczkolwiek możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi Urzędu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z Programu „Za życiem” (załącznik nr 1, określa wzór wniosku).

2. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (załącznik nr 2, określa wzór zaświadczenia),

b) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

c) kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu),

e) inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia.

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

Termin odpowiedzi:

1. Prawo do jednorazowego świadczenia "Za życiem" ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

5. W przypadku, gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego jednorazowego świadczenia "Za życiem" co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenie niezbędnych dokumentów. W przypadku nie udzielenia wymaganych wyjaśnień lub nie dostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów, wstrzymuje się realizację świadczeń rodzinnych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

1. Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” jest realizowane od 1 stycznia 2017 r.

2. Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

3. Świadczenie przysługuje:

a) matce lub ojcu dziecka,

b) opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

4. Świadczenie przysługuje jednorazowo w wysokości 4000 zł na jedno dziecko bez względu na dochód.

5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (o jednorazowe świadczenie mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r.). Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

8. Świadczenie „Za życiem” nie przysługuje, jeżeli:

a) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,

b) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

9. Kobiecie w ciąży, jej rodzinie oraz rodzinie z dzieckiem, o którym mowa w pkt 1, przysługuje pomoc asystenta rodziny w koordynacji wsparcia określonego w ustawie z dnia 17 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na wniosek złożony do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

2. Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Poz.1860).

3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. poz. 2234).

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” (załącznik nr 1, określa wzór wniosku).

2. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (załącznik nr 2, określa wzór zaświadczenia).

3. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” (Plik: wniosek_o_jednorazowe_swiadczenie_za_zyciem.pdf, rozmiar pliku: 1451.07 KB).

  2. wzór zaświadczenia lekarskiego (Plik: wzor_zaswiadczenia_jednorazowe_swiadczenie.pdf, rozmiar pliku: 30.06 KB).

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji