Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Świadczenia Rodzicielskie

Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Krok po kroku:

1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

2. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.

3. Wniosek i załączniki do wniosku będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Urzędu może wymagać takiego dokumentu.

5. W przypadku sporządzenia wniosku z załącznikami w formie papierowej miejscem złożenia wniosku jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości.

6. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (załącznik nr 1 określa wzór wniosku).

2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego należy dołączyć odpowiednio:

a. kopię odpisu prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b. kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

Termin odpowiedzi:

1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie, który należy złożyć w terminie 3 miesięcy od porodu, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

5. W przypadku, gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzicielskiego, co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenie niezbędnych dokumentów. W przypadku nie udzielenia wymaganych wyjaśnień lub nie dostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów, wstrzymuje się realizację świadczenia rodzicielskiego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

a) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem pkt.2;

b) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

c) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

d) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

a) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

b) śmierci matki dziecka;

c) porzucenia dziecka przez matkę.

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

a) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

b) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

c) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

d) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

e) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

a) porodu - w przypadku matki lub ojca dziecka;

b) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej niezawodowej;

c) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby przysposabiającej dziecko.

-jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia porodu, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po tym terminie, nie później niż w okresach wymieninych w pkt. 3, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie,o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub w ciągu miesiąca po jegozakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

7. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

a) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

b) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

8. Świadczenie rodzicielskie przysługuje także osobom wymienionym w pkt 1, jeżeli dziecko urodziło się, zostało przysposobione albo objęte opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r.

a) W tym przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do upływu 52 tygodnia w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni od dnia porodu, przysposobienia dziecka lub objęcia go opieką.

b) Świadczenie będzie przyznane od 1 stycznia 2016 r. jeżeli wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prawo do świadczenia będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

a) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza niezawodowa, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

b) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko;

c) jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza niezawodowa, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

d) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

e)osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

10. W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

a) świadczenia rodzicielskiego lub

b) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

c) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

d) dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

e) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

-przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

11. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

12. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz.1466).

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Załączniki do pobrania:

  1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji