Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Końskie

Pomoc materialnajest udzielana uczniom wcelu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych regulują przepisy:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r.,poz. 1508 ze zm.),

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 2220),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

- Uchwała Nr XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Końskie" (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017r., poz. 2259).

I. Charakter pomocy materialnej.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a) stypendium szkolne;
b) zasiłek szkolny.

II. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Końskie:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

III. Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a. Kryteria

Przyznanie stypendium szkolnego uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch kryteriów:

1) sytuacyjnego - stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;

2) dochodowego - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) – tj. od 1 października 2018 r. – kwota 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

    1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

    2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

    3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnieni a i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.690), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. po z. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 998 i 1076), świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272).

b. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
b) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art.90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

c.Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

d. Wysokość stypendium szkolnego.

1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2220) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, ustala się miesięczną wysokość stypendium szkolnego:

1)przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200,00 zł netto – od 80 % do 200 % kwoty, o której mowa w pkt. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200,00 zł do 400,00 zł netto – od 80 % do 180 % kwoty, o której mowa w pkt. 1;

3)przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 400 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu – od 80 % do 160 % kwoty, o której mowa w pkt. 1.

e. Formy stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:

a) zakupu podręczników, lektur i opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, programów edukacyjnych
i komputerowych oraz innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, plecaków i toreb sportowych, stroju i obuwia sportowego, stroju na basen oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych tj. zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe, artystyczne, zajęcia na basenie, rozwijanie zainteresowań i inne,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach, wyjściach (wyjazdach) do kina, teatru, muzeum lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

e) zakupu sprzętu komputerowego, części do komputera wraz z materiałem eksploatacyjnym służących uczniom do celów edukacyjnych, instrumentów muzycznych;

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w tym : zakwaterowanie w bursie, internacie, domu studenta, na stancji, pokrycia kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych , o których mowa w art 90 d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe.

IV. Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a. Podmioty uprawnione.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub wychowankowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w tym w szczególności:

1) klęski żywiołowej (pożaru, zalania lub innego żywiołu),

2) nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych,

3) śmierci jednego lub dwojga rodziców lub opiekunów prawnych,

4) innych szczególnych i uzasadnionych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia (np. utraty mienia tj. podręczników, wyposażenia szkolnego, sprzętu komputerowego i innego związanego z edukacją).

b. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
b) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art.90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowe.

c. Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

d. Wysokość zasiłku szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

e. Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

f. Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku .

V. Miejsce złożenia wniosku o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22

pokój nr 42i nr 43 tel. 41-372-79-20 wew. 129 lub 115

VI. Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w szczególności: o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar miasta i gminy Końskie.

Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Załączniki do pobrania
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego.
2. Oświadczenie art. 233 KK.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (oświadczenie art. 233 st.pdf)oświadczenie art. 233 st.pdf70 kB
Pobierz plik (wniosek o stypendium.pdf)wniosek o stypendium.pdf120 kB

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji