Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Pani Aneta Mikuszewska-Sorn - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,

Dane kontaktowe:

26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22, e-mail: mgops.konskie@op.pl, tel. 41 372 79 20.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:

Pani Emilia Zwierzyńska

26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22, e-mail:mgops.konskie@op.pl, tel. 41 372 79 20.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich przetwarza Pana/i dane osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e oraz art. 9 ust. 2 lit a, b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem w/w danych jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Dane kontaktowe: 26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22, e-mail: mgops.konskie@op.pl, tel. 41 372 79 20.

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Pani Emilia Zwierzyńska 26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22,
e-mail:mgops.konskie@op.pl, tel. 41 372 79 20.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie przez administratora Pana/i danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej i interesów osób, których dane dotyczą.

Przetwarzamy Pana/i dane osobowe w celu realizacji:

 • Świadczeń pomocy społecznej, na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz. 1769 ze zm.),

- art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 poz. 697 ze zm.),

- art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. z 2016 poz. 1860),

- art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1938 ze zm.).

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.), w związku z art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej,

 • Świadczeń związanych ze wsparciem rodziny, na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 poz. 697 ze zm.),

- art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. z 2016 poz. 1860),

- art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487 ze zm.),

 • Świadczeń rodzinnych, świadczeń związanych z funduszem alimentacyjnym, świadczeń związanych z programem Rodzina 500+, na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 poz. 1952 ze zm.),

- art. 10 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 poz. 2092 ze zm.),

- art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 poz.554 ze zm.),

- art. 24 ustawy w z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 poz. 1851 ze zm.),

- art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016 poz. 1860).

 • Świadczeń związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny, na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 poz.1832 ze zm.),

 • Zadań realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich, na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 poz.1390),

 • Zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487 ze zm.).

 • Zadań realizowanych przez Klub Integracji Społecznej na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 19b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 czerwca z 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1828 ze zm.) – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Świadczeń określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 poz. 180 ze zm.)

- na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Świadczeń określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 poz. 755)

- na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Świadczeń określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198 ze zm.)

- na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 poz. 783 ze zm.)

- na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Zadań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.)

- na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

Okres przechowywania danych:

Dane są przechowywane przez okres realizacji świadczeń, a następnie w celach archiwalnych. Okresy przechowywania  danych są determinowane przepisami prawa i zgodne z instrukcją kancelaryjną administratora. Dane elektroniczne są przetwarzane bezterminowo.

Źródło pochodzenia danych osobowych:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – art. 13 – informacje zbierane od osoby, której dane dotyczą, art. 14 dane osobowe pozyskiwane są od podmiotów zobowiązanych do udostępnienie danych na żądanie tutejszego Ośrodka.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

Podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych wymaganych do realizacji zadań Ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji