Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

                                                                  KDR logo

 

 

 

 

 

 

 

Zasady i tryb przyznawania Karty Dużej Rodziny regulują przepisy:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1832 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”, lub

2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, lub publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544), na podstawie porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji, zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

Prawo do posiadania Karty

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia określone w ustawie wymagania tzn. Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku

w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończeniu nauki.

WAŻNE - Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio.

 Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

Postępowanie w sprawie przyznania Karty

Kartę przyznaje wójt właściwyze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Do końca 2017 roku członkowie rodzin wielodzietnych przyznawane mieli Karty Dużej Rodziny w formie kary plastikowej. Od 1 stycznia 2018 r. oprócz Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać z karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne.

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty za każdą kartę.

Najkorzystniejsze zatem jest wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

WAŻNE - Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do 31.12.2017r. mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 31.12.2019r.

Wymagane dokumenty do przyznania Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty, przestawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższejoświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dzieckaoryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5)w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.)

Termin na jaki przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3)dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończeniu nauk, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku cudzoziemców Karta jest przyznawana nie dłużej niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Wprowadzono dokument Karty Dużej Rodziny w formie karty elektronicznej tzn. aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostał również plastikowy nośnik. Karta Dużej Rodziny ma ten sam numer w obu formach, jak również z obu jej form można korzystać alternatywnie.

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

W przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewnia członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

dostosowuje Kartę do postępu technologicznego,
– rozszerza wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,
– spowodowała krótszy czas oczekiwania na Kartę – dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,
– wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

Wymagane dokumenty do wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania jej duplikatu
posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu.

W przypadku braku możliwości zwrotu Karty (karta została zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona) osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty składasię oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.

Opłaty

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku,wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.
Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,40 .

Powyższe opłaty dokonuje się na rachunek:

MGOPS W KOŃSKICH
ul. Armii Krajowej nr 22
56 1240 4416 1111 0000 4966 7965


Miejsce złożenia wniosku i odbioru Karty Dużej Rodziny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22

pokój nr 42 tel. 41-372-79-20 wew. 129, wew. 115

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach.

Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu.

Jak wygląda Karta

Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm. Na karcie znajdują się następujące dane:

 • imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej,

 • numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL),

 • datę ważności Karty,

 • numer Karty,

 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,

 • logo rodziny wielodzietnej,

 • zabezpieczenia przed podrobieniem i sfałszowaniem.

kdr2019  kdra2019

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Karta mobilna jest wyświetlana w aplikacji mKDR. Znajdują się w niej następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • numer PESEL,

 • datę ważności Karty,

 • numer Karty,

 • znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności Karty elektronicznej).

kdrb2019

 

 

 

 

 

 

Informacja

1) Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina Lista jest aktualizowana na bieżąco.
2) Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczane są na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania.
3) Podstawa prawna i inne dokumenty związane z Kartą Dużej Rodziny zamieszczone są na stronie:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
4) Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

kdrc2019

 

 

 

 

 

 

 

5) ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY. Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny

 

 

 

 

 

 

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji